Nonlin Quake TD

Link za više informacija:

Cosic M., Brcic S.: Iterative Displacement Coefficient Method: Mathematical Formulation and Numerical Analyses, Journal of the Croatian Association of Civil Engineers, Vol. 65, No. 3, 2013, pp. 199-211.

Program Nonlin Quake TD je deo složene softverske platforme Nonlin Quake za nelinearnu seizmičku analizu okvirnih zgrada prema performansama. Kontrolni panel Nonlin Quake TD je prikazan na slici 1, dok je dijagram toka korisničkih formi, modula i procedura prikazan na slici 2.

Slika 1. Kontrolni panel Nonlin Quake TD

Slika 2. Dijagram toka korisničkih formi, modula i procedura Nonlin Quake TD

Unos nepoznatih vrednosti i selekcija opcija u Nonlin Quake TD izvršava se preko korisničkih interfejsa:

  • interfejsi za definisanje: osnovnih parametara Nst, H, W, Te, efektivnog pomeranja Deff i pomeranja na granici tečenja Dy (slika 3),
  • interfejsi za definisanje: odnosa krutosti u nelinearnoj zoni ponašanja prema efektivnoj krutosti za realan odgovor zgrade αPC i bilinearni model αBC, i za definisanje performansnih nivoa globalnog drifta DR i međuspratnog drifta IDR (slika 4).

Slika 3. Interfejsi za definisanje: a) osnovnih parametara, b) Deff, c) Dy

Slika 4. Interfejsi za definisanje: a) αPC i αBC, b) DR, c) IDR

U drugu grupu parametara koji se unose pripadaju modifikacioni koeficijenti i parametri iteracija:

  • interfejsi za definisanje koeficijenata C0, C1 i C2 (slika 5),
  • interfejsi za definisanje koeficijenata C3 i Cm i karakterističnog perioda vibracija na spektru odgovora TS (slika 6),
  • interfejs za definisanje parametara IDCM metode: broja iteracija Nit1, broja iteracija Nit2 i dodatne maksimalne ukupne smičuće sile u osnovi objekta ΔVmax (slika 7).

Slika 5. Interfejsi za definisanje koeficijenata: a) C0, b) C1, c) C2

Slika 6. Interfejsi za definisanje koeficijenata: a) C3, b) Cm, c) TS

Slika 7. Interfejs za definisanje parametara IDCM metode Nit1, Nit2 i ΔVmax

Na slici 8. su prikazani svi proračunati parametri IDCM metode i određen nivo ciljnog pomeranja.

Slika 8. Pregled svih proračunatih parametara kod određivanja nivoa ciljnog pomeranja prema Iterativnoj metodi koeficijenata pomeranja (IDCM)

Link za više informacija:

Cosić M., Brcic S.: Iterative Displacement Coefficient Method: Mathematical Formulation and Numerical Analyses, Journal of the Croatian Association of Civil Engineers, Vol. 65, No. 3, 2013, pp. 199-211.

error: Sadržaj je zaštićen !!!