Razvoj površi spektra odgovora

Link za više informacija:

Cosic M., Brcic S., Susic N., Folic R., Božić-Tomić K.: Development of Ground Motion Record Surface and Response Spectra Surface, The 6th International Conference of Earthquake Engineering and Engineering Seismology, Kraljevo, Serbia, 2018, pp. 343-354.

U zavisnosti od parametra koji se razmatra kao maksimalna vrednost u sukcesivnim analizama SDOF sistema, može se generisati: spektar odgovora ubrzanja ili spektar odgovora pomeranja. U ovom istraživanju je uveden termin površ spektra odgovora, a koji se odnosi na opšti slučaj spektra odgovora. U slučaju da se razmatra parametar ubrzanja, kao merodavan, uveden je termin površ spektra odgovora ubrzanja, dok u slučaju da se razmatra parametar pomeranja, kao merodavan, uveden je termin površ spektra odgovora pomeranja. Konstrukcija površi spektra odgovora se sprovodi tako što se prvo generišu spektri odgovora Sθ(T) u ravanskom polarnom koordinatnom sistemu za uglove θi. Zatim se svakom spektru odgovora Sθ(T) dodeljuje vertikalna koordinata (Sa ili Sd) u prostornom cilindričnom koordinatnom sistemu, a nakon toga se sprovodi konverzija u prostorni pravougli koordinatni sistem (slike 1 i 2).

Slika 1. Dijagram toka generisanja površi spektra odgovora ubrzanja: a) 2D ortogonalni koordinatni sistem, b) 2D polarni koordinatni sistem, c) 3D cilindrični koordinatni sistem, d) 3D ortogonalni koordinatni sistem

Slika 2. Dijagram toka generisanja površi spektra odgovora pomeranja: a) 2D ortogonalni koordinatni sistem, b) 2D polarni koordinatni sistem, c) 3D cilindrični koordinatni sistem, d) 3D ortogonalni koordinatni sistem

Površi spektara odgovora su prikazane primenom izopovrši, odnosno kao multikomponentalni spektri odgovora. Analogno generisanom broju akcelerograma za inkrement ugla Δθ=30° dobija se identičan broj i za spektre odgovora. Nakon generisanja akcelerograma u Nonlin Quake GMP isti se importuju u Nonlin Quake RSP, gde se sprovodi generisanje spektara odgovora za uglove θi, a zatim se konstruiše površ spektra odgovora. Na slici 3 je prikazan interfejs za pregled generisanih spektara odgovora po uglovima θi i svih relevantnih proračunskih parametara.

Slika 3. Pregled generisanih spektara odgovora po uglovima θi i svih relevantnih proračunskih parametara u Nonlin Quake RSP

Generisane površi spektara odgovora ubrzanja i površi spektara odgovora pomeranja Imperial Valley, Loma Prieta i Northridge akcelerograma prikazane su na slici 4, dok su na slici 5 prikazane generisane površi spektara odgovora ubrzanja i površi spektara odgovora pomeranja Kobe, Morgan Hill i Palm Springs akcelerograma.

Slika 4. Generisane površi spektara odgovora ubrzanja i površi spektara odgovora pomeranja za akcelerograme: a) Imperial Valley, b) Loma Prieta, c) Northridge

Slika 5. Generisane površi spektara odgovora ubrzanja i površi spektara odgovora pomeranja za akcelerograme: a) Kobe, b) Morgan Hill, c) Palm Springs

Link za više informacija:

Cosic M., Brcic S., Susic N., Folic R., Bozic-Tomic K.: Development of Ground Motion Record Surface and Response Spectra Surface, The 6th International Conference of Earthquake Engineering and Engineering Seismology, Kraljevo, Serbia, 2018, pp. 343-354.

error: Sadržaj je zaštićen !!!