Uticaj parametara veštačkih akcelerograma na seizmički odziv konstrukcija

Link za više informacija:

Cosic M., Folic R., Folic B.: Seismic Performances of the Structures at Variation of Artificial Accelerograms, Journal of the Croatian Association of Civil Engineers, Vol. 66, No. 9, 2014, pp. 787-800.

Generisanje veštačkih akcelerograma

Za potrebe istraživanja korišćen je projektni elastični spektar odgovora prema EN 1998-1 (EC 8) tip 1 i tip tla B, pri čemu je projektno ubrzanje tla ag=0.3g, koeficijent tla S=1.2, koeficijent prigušenje ξ=5% i odgovarajući periodi vibracija TB=0.15s, TC=0.5s i TD=2s. Projektni elastični spektar odgovora i spektri odgovora generisanih veštačkih akcelerograma su razvijeni do perioda vibracija Tmax=4s. Primenom ovako definisanog projektnog elastičnog spektra odgovora prema EC 8 mogu se generisati veštački akcelerogrami površinske magnitude Ms>5.5. Interval perioda vibracija koji treba razmatrati pri generisanju veštačkih akcelerograma je od 0.2T1 do 2T1, pri čemu je T1 period vibracija prvog svojstvenog oblika konstrukcije. Za potrebe ovog istraživanja razmatran je kompletan domen perioda vibracija. U cilju kvalitetnije simulacije i prezentacije veštačkih akcelerograma, korišćena je trapezna anvelopa sa vremenom iniciranja i finalizacije stacionarnog domena ts,i=2s i ts,f=12s, respektivno. Parametarska analiza je izvršena za ukupno vreme trajanja akcelerograma tacc i broj ciklusa (iteracija) kojim se poboljšava fitovanje spektra odgovora generisanog akcelerograma Nit. Ukupno vreme trajanja akcelerograma je razmatrano kao tacc=20s, tacc=40s i tacc=60s, dok je broj ciklusa kojim se poboljšava fitovanje spektra odgovora generisanog akcelerograma razmatran kao Nit=1 i Nit=20.

Na levoj strani slike 1 su prikazani spektri odgovora generisanih veštačkih akcelerograma za Nit=1, projektni elastični spektar odgovora prema EC 8 i redukovan projektni elastični spektar odgovora prema EC 8 za tacc=20s, tacc=40s i tacc=60s. Redukovan projektni elastični spektar odgovora prema EC 8 je određen multiplicirajući spektralne akceleracije sa 0.9 (90%Sa). Na desnoj strani slike 1 su prikazane standardne devijacije σ spektara odgovora.

Slika 1. Spektri odgovora generisanih veštačkih akcelerograma za Nit=1, projektni elastični spektar odgovora prema EC 8, redukovan projektni elastični spektar odgovora prema EC 8, odgovarajuća standardna devijacija σ i varijansa var: a) tacc=20s, b) tacc=40s, c) tacc=60s

Na levoj strani slike 2 su prikazani spektri odgovora generisanih veštačkih akcelerograma za Nit=20, projektni elastični spektar odgovora prema EC 8 i redukovan projektni elastični spektar odgovora prema EC 8 za tacc=20s, tacc=40s i tacc=60s, dok su na desnoj strani slike 2 prikazane standardne devijacije σ i varijanse var. S obzirom da je pri generisanju veštačkih akcelerograma korišćeno Nit=20 iteracija, to je znatno bolje fitovanje projektnog elastičnog spektra odgovora prema EC 8 elastičnim spektrima odgovora generisanih veštačkih akcelerograma.

Slika 2. Spektri odgovora generisanih veštačkih akcelerograma za Nit=20, projektni elastični spektar odgovora prema EC 8, redukovan projektni elastični spektar odgovora prema EC 8, odgovarajuća standardna devijacija σ i varijansa var: a) tacc=20s, b) tacc=40s, c) tacc=60s

Analiza seizmičkih karakteristika

IDA algoritam je sproveden sukcesivnim skaliranjem akcelerograma po maksimalnom ubrzanju tla (PGA), a pri tom je praćen nelinearan odgovor konstrukcije. Prethodno su akcelerogrami reskalirani na početno PGA0 i određen je inkrement faktora skaliranja ΔFs, tako da se sistem pri IDA analizi može dovesti u kolapsno stanje. Za svaku pojedinačnu IDA analizu je procesirano po 30 nelinearnih dinamičkih analiza (NDA). S obzirom da je razmatrano po dve grupe veštačkih akcelerograma (Nit=1 i Nit=20) sa po tri različita trajanja akcelerograma (tacc=20s, tacc=40s i tacc=60s), po dve različite krutosti u nelinearnom domenu (Kn>0 i Kn<0) i za svaku grupu po deset veštačkih akcelerograma, to je ukupan broj procesiranih NDA analiza 3600.

Na slici 3 su prikazane Sa/Sa,y(μ) krive određene IDA analizom sistema sa krutošću Kn>0 (Kn/Ke=5%) za Nit=1, Nit=20 i to za tacc=20s, tacc=40s, tacc=60s, dok su na slici 4 prikazane ove krive određene IDA analizom sistema sa krutošću Kn<0 (Kn/Ke=5%) za Nit=1, Nit=20 i to za tacc=20s, tacc=40s, tacc=60s. Takođe, prikazane su i krive statistički određene za srednju vrednost Sa/Sa,y(μ)m, srednju vrednost +/- standardna devijacija σ. Analizom kriva Sa/Sa,y(μ), koje su prezentovane sa ovako normalizovanim EDP-IM parametrima, mogu se definisati tri bitno različita domena:

  • linearno-elastičan domen 0<μ≤1 i 0<Sa(T,5%)/Sa,y(T,5%)≤1,
  • nelinearan domen 1<μ≤6 i Sa(T,5%)/Sa,y(T,5%)>1,
  • kolapsni domen μ>6 i Sa(T,5%)/Sa,y(T,5%)>1.

Slika 3. Sa/Sa,y(μ) krive određene IDA analizom sistema sa krutošću Kn>0 (Kn/Ke=5%) za Nit=1 i Nit=20: a) tacc=20s, b) tacc=40s, c) tacc=60s

Slika 4. Sa/Sa,y(μ) krive određene IDA analizom sistema sa krutošću Kn<0 (Kn/Ke=-5%) za Nit=1 i Nit=20: a) tacc=20s, b) tacc=40s, c) tacc=60s

Link za više informacija:

Cosic M., Folic R., Folic B.: Seismic Performances of the Structures at Variation of Artificial Accelerograms, Journal of the Croatian Association of Civil Engineers, Vol. 66, No. 9, 2014, pp. 787-800.

error: Sadržaj je zaštićen !!!